Privacy beleid

Over ons privacybeleid
Site Heroes geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Site
Heroes. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/02/2019, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Neostrada. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. Neostrada heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Neostrada is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de mogelijkheid om een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid toe te passen. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen
beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies
van data te voorkomen.

Neostrada
 Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en
het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor
eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit
van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden
geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Neostrada
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw
naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige
gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u
uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens
enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor
om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh
heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de
website van Kiyoh.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Site Heroes op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn
wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van Site Heroes. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

GDPR-overeenkomst strekking

Alle betrokkenen wiens persoonlijke gegevens worden verzameld, in overeenstemming met de vereisten van de AVG. Verantwoordelijkheden De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is ervoor verantwoordelijk dat deze kennisgeving beschikbaar is voor betrokkenen voordat siteheroes.nl hun persoonlijke gegevens verzamelt / verwerkt. Alle Medewerkers / Medewerkers van siteheroes.nl die interactie hebben met betrokkenen, zijn ervoor verantwoordelijk dat deze kennisgeving onder aandacht van de betrokkene wordt gebracht en dat hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens is beveiligd.

Wij zijn een bedrijf voor sociale media marketing dat groeiproducten en ondersteuning voor social-mediaplatforms levert. Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en gegevensbeschermingsvertegenwoordigers kunnen hier rechtstreeks worden gecontacteerd: contact.siteheroes.nl De persoonlijke gegevens die we graag van u verzamelen, zijn: Type persoonlijke gegevens: Bron siteheroes.nl (waar siteheroes.nl de persoonlijke gegevens heeft verzameld als deze niet rechtstreeks van u, de betrokkene, zijn verzameld. Noteer of de persoonlijke gegevens toegankelijk zijn gemaakt via openbaar toegankelijke bronnen): De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om uw siteheroes.nl-account te beheren en om periodieke e-mails van ons te ontvangen.

Toestemming

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens specifiek te verwerken voor de geïdentificeerde doeleinden. Toestemming is vereist voor siteheroes.nl om beide soorten persoonsgegevens te verwerken, maar dit moet expliciet worden vermeld. Waar we u om gevoelige persoonlijke gegevens vragen, zullen we u altijd vertellen waarom en hoe de informatie zal worden gebruikt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door uw account te verwijderen. 

Openbaring  

Siteheroes.nl zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. Derde land (niet-EU) / internationale organisatie Waarborgen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens   

Bewaartermijn

Siteheroes verwerkt persoonsgegevens gedurende de tijd dat u klant van siteheroes.nl bent en slaat de persoonlijke gegevens op voor de duur dat u klant van de site wordt. Uw rechten als gegevenssubject. Op elk moment dat wij uw persoonlijke gegevens in bezit hebben of verwerken, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten: Recht op toegang – u hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen. Recht op rectificatie – u hebt het recht om gegevens die wij over u hebben te corrigeren die niet juist of onvolledig zijn. Het recht om te worden vergeten – in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die we over u bewaren om uit onze bestanden te worden gewist. Recht op beperking van verwerking – waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn om het recht te hebben de verwerking te beperken. Recht op bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing. Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering – u hebt ook het recht om onderworpen te zijn aan de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.Recht op rechterlijke toetsing: in het geval dat u uw verzoek weigert onder het recht van toegang, zullen wij u een reden geven waarom. U hebt het recht om te klagen zoals uiteengezet in clausule 3.6 hieronder.

Alle bovenstaande verzoeken worden doorgestuurd als er een derde partij bij betrokken is bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Klachten

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door siteheroes.nl, of hoe uw klacht is afgehandeld, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de gegevensbeschermingsvertegenwoordigers van siteheroes. Protection Officer (DPO).

 

Contactgegevens

Site Heroes
Roermond Nederland  E contact@siteheroes.nl