Algemene Voorwaarden Site Heroes als onderdeel van MG Software Solutions V.O.F. 

Artikel 1. Inleiding

1.1 Site Heroes is onderdeel van MG Software Solutions V.O.F. gevestigd in Nijmegen (6511AD) aan de Vredestraat 141, KvK-nummer 75226146. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen MG Software Solutions V.O.F. en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

1.3 Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. MG Software Solutions V.O.F. heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal MG Software Solutions V.O.F. bekend maken via de website (www.siteheroes.nl).

1.4 MG Software Solutions V.O.F. maakt gebruikt van een reseller pakket aangeboden door “Neostrada” als onderdeel van Totaaldomein B.V. statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende (8232 VS) Lelystad, aan de Reaalhof 64 (KvK-nummer: : 50033425) om deze reden is MG Software Solutions V.O.F. gebonden aan de algemene voorwaarden van Neostrada en ook verplicht deze te hanteren bij de afnemer. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gevonden op de volgende webpagina: https://www.neostrada.nl/algemene-voorwaarden.html

1.5 MG Software Solutions V.O.F. ondersteunt afnemers met de inrichting van hun Google Business Profile. Daarmee gaan de afnemers akkoord met de algemene voorwaarden die door Google gesteld zijn. Deze kunnen worden ingezien op https://support.google.com/business/answer/7667250?hl=en.  MG Software Solutions V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of functionele gebreken die veroorzaakt zijn door Google of Google Business Profile. 

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in

meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere

aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MG Software Solutions V.O.F. en afnemer waarop  deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van

communicatie uitingen, die door MG Software Solutions V.O.F. in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 afnemer: De wederpartij met wie MG Software Solutions V.O.F. een overeenkomst heeft gesloten over het afnemen van een product of dienst, ook wel klant genoemd.

2.5 MG Software Solutions V.O.F. : MG Software Solutions V.O.F. is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 75226146, gevestigd op Vredestraat 141 6511AD te Nijmegen. 

2.6 MG Software Solutions V.O.F. content: De door MG Software Solutions V.O.F. op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan

worden, eventueel gekoppeld aan e-mailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet.

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 website: De door MG Software Solutions V.O.F. voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel e-mailadressen aan toebehoren.

2.11 Google Business profiel: Een online profiel van uw bedrijf aangemeld bij Google. 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen MG Software Solutions V.O.F. en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer vermeld met verwijzing  naar de  online locatie ter inzien van de volledige tekst.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door MG Software Solutions V.O.F. gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat 1. de afnemer een door MG Software Solutions V.O.F. aangeboden offerte met de daaraan gestelde voorwaarden aanvaard of 2. De afnemer een product of dienst via de website afneemt en hierbij aangeeft kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 MG Software Solutions V.O.F.  doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 MG Software Solutions V.O.F.  doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De dienstverlening van MG Software Solutions V.O.F.  bestaat uit:

Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.

Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.

Het hosten van de website op een Server van Neostrada.

Het  aanmaken van email-adressen.

Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website en of webshop. 

het inrichten van Google Business Profielen voor afnemers. 

5.4 MG Software Solutions V.O.F. heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.5 MG Software Solutions V.O.F. heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 MG Software Solutions V.O.F. doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. Afnemer zal onder meer MG Software Solutions V.O.F. alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt MG Software Solutions V.O.F. zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij MG Software Solutions V.O.F. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het is verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 Afnemer behoedt MG Software Solutions V.O.F. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door MG Software Solutions V.O.F. zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de overeengekomen prijs voor bestelde diensten en/of producten zoals vermeld zal worden in de factuur voor het afgenomen product of dienst. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via 1. een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of 2. Het voldoen van een betalingslink gestuurd naar het bij MG Software Solutions V.O.F. bekende e mailadres van de afnemer of 3. door het overboeken naar het doorgegeven rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. Afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldig tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

7.8 Indien de afnemer door faillissement verplichte betalingsverplichtingen niet kan nakomen kan MG Software Solutions V.O.F.  aanspraak maken op beschikbaar bedrijfskapitaal van de afnemer. 

  Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal MG Software Solutions V.O.F. de Domeinnaam registreren.

8.2 MG Software Solutions V.O.F. doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. MG Software Solutions kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een MG Software Solutions V.O.F. website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan MG Software Solutions V.O.F. MG Software Solutions V.O.F. zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt MG Software Solutions V.O.F. contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal MG Software Solutions de afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar MG Software Solutions V.O.F. te maken.

9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar MG Software Solutions V.O.F. mogelijk te maken.

9.3 MG Software Solutions V.O.F. draagt zorg, zover de techniek MG Software Solutions V.O.F.  hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 Na inrichting en plaatsing van de website als aangegeven in het invulformulier neemt MG Software Solutions V.O.F. contact op met de afnemer over de oplevering met daarin een url van de website. afnemer heeft de onderling afgesproken tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan MG Software Solutions V.O.F. . Indien deze worden geaccepteerd zal MG Software Solutions V.O.F. de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de onderling afgesproken termijn geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend.

9.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 MG Software Solutions V.O.F. is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MG Software Solutions V.O.F. Content berusten bij MG Software Solutions V.O.F. en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent MG Software Solutions V.O.F. een nietexclusief recht om de MG Software Solutions V.O.F. Content te gebruiken voor de website. MG Software Solutions V.O.F. is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal MG Software Solutions V.O.F. aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Neostrada Server kunnen worden gehost.

10.2 MG Software Solutions V.O.F. zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

10.3 MG Software Solutions V.O.F. zal de afnemer voorzien van een basis SSL als onderdeel van de dienstverlening. Echter de mate van bescherming van deze SSL kan nooit als volledig worden beschouwd, en de verantwoordelijkheid van bescherming van persoonsgegevens en andere klantgegevens als verzameld door de afnemer zal ten alle tijden bij de afnemer liggen. 

10.4 MG Software Solutions V.O.F. stelt de afnemer op de hoogte van de  wettelijke toepasselijkheid omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy en cookie beleid. Echter draagt de afnemer eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens van derden, privacy, en cookiebeleid en uitvoering van wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op afgenomen website. MG Software Solutions V.O.F. kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheid van de afnemer omtrent naleving van de wettelijke bepalingen zoals vermeld in de AVG. 

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening. 

11.2 MG Software Solutions V.O.F. is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan MG Software Solutions V.O.F. en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

12.2 Gedurende de overeenkomst verleent MG Software Solutions V.O.F.  de afnemer een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie.

 12.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

12.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. Looptijd en beëindiging van overeenkomst

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal twee maanden opzegtermijn.

13.2 Indien de afnemer wenst de website te migreren naar een andere partij zal MG Software Solutions V.O.F. na verstrekking van opzegtermijn de afnemer voorzien van een verhuiscode.